Make your own free website on Tripod.com
Projectmanagement

Checklist beheersfactoren

Home
Programmamanagement
Krachtenveldanalyse
Sjabloon communicatieplan
Projectmanagement: vak van de toekomst
Projectmanagement: middel en geen doel
Projecten kunnen nog veel beter
Sjabloon businesscase
Beheersplan kwaliteit
Risicomanagement, wat is er nieuw aan?
Sjabloon leerpuntenrapport
Beheersplan organisatie
Implementatieplan
Beheersplan informatie
Eerst zien dan geloven
Online cursus MS-Project
Beheersplan geld
Checklist beheersfactoren
Checklist fasen project
Eisen aan goed risicomanagement binnen projecten
Sjabloon workbreakdown structure
Wijzigingsvoorstel
Sjabloon projectplan
Beheersplan tijd
Valkuilen en misverstanden rondom PRINCE2
Sjabloon decharge
Projectmanagement Thermometer
Bewijs dat je een competente projectmanager bent!
Communicatie in een project: brug tussen culturen
VERI-matrix
Prince 2 templates
De weg van de succesvolle projectmanager
Toelichting teamrollen

CHECKLIST

BEHEERSFACTOREN PROJECT

 

Leeswijzer

In dit document wordt een checklist weergegeven die gebruikt kan worden voor het analyseren van de beheersfactoren binnen een bestaand project. Het kan ook nuttig zijn deze checklist in het begin van een project te gebruiken. De lijst helpt na te gaan of alle beheerswerkzaamheden zijn ge´nventariseerd die uitgevoerd moeten worden. De onderscheiden beheersfactoren hierbij zijn:

-      tijd

-      geld

-      kwaliteit

-      informatie

-      organisatie.

 

 

Tijd

Akkoord?

Zijn ten behoeve van de tijdbeheersing:

-      de gewenste gereedheiddata ge´nventariseerd?

-      de schattingen gemaakt van de totale doorlooptijd?

-      de doorlooptijd per te verrichten activiteit gedetailleerd?

-      de middelen (zoals menscapaciteit, apparatuur, ruimte) gereserveerd?

-      de afspraken over middelen in de kalendertijd gezet?

-      vastgelegd wat volgtijdelijk moet en wat parallel kan gebeuren?

-      de benodigde marges aangegeven in overeenstemming met de aanwezige risico’s?

-      de tijdschema’s goedgekeurd door de uitvoerenden?

 

 

 

Geld

Akkoord?

Zijn ten behoeve van de geldbeheersing:

-      de totale kosten en opbrengsten/dekkingen ingeschat?

-      de kosten per te verrichten activiteit gedetailleerd (inclusief de kosten voor gebruik, beheer en onderhoud)?

-      alle uitgaven en inkomsten (ook uit de nazorgfase) in de kalendertijd geplaatst?

-      de benodigde marges aangegeven in overeenstemming met de aanwezige risico’s?

-      de voorcalculaties, budgetschema’s en kasstroombegrotingen goedgekeurd door de uitvoerenden?

 

 

 

 

Kwaliteit

Akkoord?

Zijn ten behoeve van de kwaliteitsbeheersing:

inhoudelijke eisen controleerbaar gemaakt en van marges voorzien in overeenstemming met de aanwezige risico’s ?

-      afspraken gemaakt over wie op welke wijze gaat toetsen in de verschillende fasen en/of het resultaat van dat moment voldoet aan de eisen?

-      de verschillende kwaliteitseisen, daar waar relevant, toegewezen aan deelprojecten?

-      de afspraken over de kwaliteitseisen goedgekeurd door de uitvoerenden?

 

 

 


 

Informatie

Akkoord?

Is ten behoeve van de informatiebeheersing:

-      bepaald welke inhoudelijke gegevens beheerst moet worden?

-      een documentcoderingssysteem vastgesteld?

-      vastgesteld wie welke informatie moet geven/krijgen?

-      bepaald waar, hoe en door wie de informatie moet worden gearchiveerd?

-      vastgelegd wie (en hoe) welke informatie mag/moet goedkeuren of wijzigen?

-      aangegeven welke marges in de geeiste compleetheid en eenduidigheid gehanteerd mogen worden, gegeven  de aanwezige risico’s?

-      de afgesproken informatiebeheersing goedgekeurd door de uitvoerenden?

 

 

 

Organisatie

Akkoord?

Is ten behoeve van de organisatiebeheersing:

-      vastgelegd wie opdrachtgever, projectleider en uitvoerenden zijn?

-      een overzicht gemaakt van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het uit te voeren inhoudelijk werk om te komen tot het projectresultaat?

-      een overzicht gemaakt van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het projectresultaat (eigenaren, gebruikers, onderhouders e.d.)?

-      duidelijkheid geschapen over de formele overlegvormen zoals vergaderingen en besprekingen?

-      de wijze van besluitvorming helder geformuleerd?

-      een afspraak gemaakt over het functioneren van het team?

-      de benodigde marges in bevoegdheden aangegeven in overeenstemming met de aanwezige risico’s?

-      gezorgd voor een relatie tussen projectorganisatie en haar omgeving?

-      de afgesproken organisatiebeheersing goedgekeurd door de uitvoerenden?

 

 

 

‘Overall’

Akkoord?

Is, voor ieder beheersaspect afzonderlijk, duidelijk:

-      hoe de norm (afspraak, eis, opdracht, plan) tot stand komt?

-      wie, op welke wijze en hoe vaak de stand van zaken opneemt?

-      op welke wijze de gegevens over de stand van zaken tot een voortgangssignalering worden verwerkt?

-      wie op grond van het verkregen inzicht, bevoegd is tot het (binnen en buiten de marges) bijsturen?

 

 

 

download checklist beheersplannen