Make your own free website on Tripod.com
Projectmanagement

Checklist fasen project

Home
Programmamanagement
Krachtenveldanalyse
Sjabloon communicatieplan
Projectmanagement: vak van de toekomst
Projectmanagement: middel en geen doel
Projecten kunnen nog veel beter
Sjabloon businesscase
Beheersplan kwaliteit
Risicomanagement, wat is er nieuw aan?
Sjabloon leerpuntenrapport
Beheersplan organisatie
Implementatieplan
Beheersplan informatie
Eerst zien dan geloven
Online cursus MS-Project
Beheersplan geld
Checklist beheersfactoren
Checklist fasen project
Eisen aan goed risicomanagement binnen projecten
Sjabloon workbreakdown structure
Wijzigingsvoorstel
Sjabloon projectplan
Beheersplan tijd
Valkuilen en misverstanden rondom PRINCE2
Sjabloon decharge
Projectmanagement Thermometer
Bewijs dat je een competente projectmanager bent!
Communicatie in een project: brug tussen culturen
VERI-matrix
Prince 2 templates
De weg van de succesvolle projectmanager
Toelichting teamrollen

CHECKLIST FASEN PROJECT

 

Leeswijzer

In dit document wordt een checklist weergegeven die gebruikt kan worden voor het analyseren van de fasen binnen een bestaand project. Het kan ook nuttig zijn deze checklist in het begin van een project te gebruiken. De lijst helpt na te gaan of alle werkzaamheden zijn geïnventariseerd die per fase uitgevoerd moeten worden. De onderscheiden fasen hierbij zijn:

-      initiatieffase

-      definitiefase

-      ontwerpfase

-      voorbereidingsfase

-      realisatiefase

-      nazorgfase.

 

Ten slotte worden enkele voorbeelden gegeven van uit te voeren werkzaamheden per projectfase voor verschillende soorten projecten.

 

 

Initiatieffase

Akkoord?

Is/wordt in de initiatieffase:

-      bepaald waarom dit project aangepakt moet worden?

-      nagegaan welke aannames zijn gedaan?

-      geanalyseerd wat de problemen en de doelen zijn?

-      problemen (en doelen) vastgelegd?

-      resultaat (product, deliverable) en de eventuele deelresultaten, vastgelegd?

-      de projectafbakening aangegeven: wat hoort niet tot het project(resultaat)?

-      een risicoanalyse uitgevoerd leidend tot (beheers-)plannen en marges in de beheerseisen?

-      het te verrichten inhoudelijke werk duidelijk, compleet vastgelegd?

-      uitkomst van voorgaande werkzaamheden vastgelegd in een projectopdracht?

 

 

 

Definitiefase

Akkoord?

Is/wordt in de definitiefase:

-      basismateriaal verzameld?

-      een Programma van Eisen opgesteld?

-      haalbaarheid van deze eisen onderzocht?

-      een werkstructuur opgezet met deelprojecten?

-      aangegeven wat de relaties tussen de deelprojecten zijn?

-      te verrichten inhoudelijke werk duidelijker, completer vastgelegd?

-      uitkomst van voorgaande werkzaamheden vastgelegd in een projectprogramma?

 

 

 

Ontwerpfase

Akkoord?

Is/wordt in de ontwerpfase:

-      één oplossing, als antwoord op het Programma van Eisen, tot stand gekomen?

-      (deel)ontwerp uitgeprobeerd?

-      maakbaarheid van de ontwerpen aangetoond?

-      uitkomst van voorgaande werkzaamheden vastgelegd in een projectontwerp?

 

 

 


 

Voorbereidingsfase

Akkoord?

Zijn/worden in de voorbereidingsfase:

-      instructies voor de realisatie opgesteld?

-      hulpmiddelen gemaakt?

-      mensen opgeleid die het werk in de realisatiefase gaan uitvoeren?

-      instructies in een relatieprogramma of draaiboek neergelegd?

-      uitkomst van voorgaande werkzaamheden vastgelegd in een realisatieprogramma?

 

 

 

Realisatiefase

Akkoord?

Is/wordt in de realisatiefase:

-      werk, zoals omschreven in het realisatieprogramma, uitgevoerd?

-      een nazorgprogramma opgesteld met daarin aandacht voor:

. gebruiken van het projectresultaat?

. beheren van het projectresultaat en hulpmiddelen?

. onderhouden van het projectresultaat en de hulpmiddelen?

 

 

 

Nazorgfase

In de nazorgfase worden het projectresultaat en de hulpmiddelen gebruikt, onderhouden en beheerd zoals bedoeld.

 

 

 

 


Voorbeelden

In de tabel op de volgende pagina worden voor verschillende soorten projecten voorbeelden van uit te voeren werkzaamheden per projectfase aangegeven.

 


 

 

Soorten van projecten

Fase

Onderzoek

Nota

Wetsontwerp

Nieuw product

Nieuwbouw

Functiewaardering

Automatisering

initiatief

-      oorsprong vraag verkennen

-      terrein van onderzoek afbakenen

-      vooronderzoek entameren

-      aard probleem nagaan

-      reikwijdte nota aangeven

-      basismateriaal verzamelen

-      achtergronden verkennen

-      afbakenen

-      basismateriaal verzamelen

-      idee nagaan

-      ruimtegebrek specificeren

-      vakbondseis verkennen

-      automatiseringsplan opstellen

definitie

-      criteria: diepgang en aspecten bepalen

-      aangeven onderlinge verbanden

-      onderzoeksopzet maken

-      eisen t.a.v. vormgeving en effect inventariseren

-      onderwerpen detailleren

-      onderzoeken

-      werkingssfeer bepalen

-      verhouding tot andere wetten bepalen

-      systemen, instrumenten, bevoegdheden bedenken

-      product specificeren

-      globaal Programma van Eisen

-      functioneel maken

-      project programmeren

-      systeem analyseren en definiëren

ontwerp

-      methodiek bepalen

-      programma opzetten

-      relaties tussen onderzoeksresultaten aangeven

-      paragraferen (inclusief ruwbouw)

-      beleidsnota’s opstellen

-      inhoudsopgave maken

-      product ontwikkelen

-      ontwerp tekenen

-      stuklijsten maken

 

-      voorlopig ontwerp

-      definitief ontwerp

-      ontwikkelen

-      technisch testen

-      “prototypen”

-      hardware bepalen en bestellen

-      systeem functioneel / technisch ontwerpen

voorbe-reiding

-      onderzoekscondities vastleggen

-      onderzoeksinstructies geven

-      contracteren drukker, etc.

-      productieschema’s maken

-      (aanvullend) onderzoek uitvoeren

-      haalbaarheid onderzoeken in proeftoepassingen

-      draaiboeken opstellen

-      schrijven

-      fabricagetekeningen en -stuklijsten maken

-      0-serie fabriceren

-      0-serie aanpassen

 

-      aanbesteden

-      bouwplaats inrichten

-      bestellen materiaal

-      technisch bijstellen

-      draaiboeken maken

-      proefruns uitvoeren

-      input gereedmaken


 

 

Soorten van projecten

Fase

Onderzoek

Nota

Wetsontwerp

Nieuw product

Nieuwbouw

Functiewaardering

Automatisering

realisatie

-      onderzoek uitvoeren

-      gegevens verwerken

-      eindrapport opstellen

-      schrijven

-      voorbespreken

-      aanbieden (besluitvorming)

-      behandelen

-      indienen bij Ministerraad / Raad van State

 

-      series fabriceren

-      ruwbouw

-      afbouw

-      inrichten

-      verhuizen

-      invoeren

-      programmeren

-      invoeren

-      converteren

nazorg

 

-      toelichting geven

 

-      beantwoorden vragen

 

-      ondersteunen

-      behandeling Tweede Kamer

-      verkopen

-      gebruiken

-      servicen

-      bewonen

-      onderhouden

 

-      beheren

-      gebruiken

-      onderhouden

-      beheren

-      gebruiken

-      onderhouden

 

 

download checklist projectfasen