Make your own free website on Tripod.com
Projectmanagement

Sjabloon businesscase

Home
Programmamanagement
Krachtenveldanalyse
Sjabloon communicatieplan
Projectmanagement: vak van de toekomst
Projectmanagement: middel en geen doel
Projecten kunnen nog veel beter
Sjabloon businesscase
Beheersplan kwaliteit
Risicomanagement, wat is er nieuw aan?
Sjabloon leerpuntenrapport
Beheersplan organisatie
Implementatieplan
Beheersplan informatie
Eerst zien dan geloven
Online cursus MS-Project
Beheersplan geld
Checklist beheersfactoren
Checklist fasen project
Eisen aan goed risicomanagement binnen projecten
Sjabloon workbreakdown structure
Wijzigingsvoorstel
Sjabloon projectplan
Beheersplan tijd
Valkuilen en misverstanden rondom PRINCE2
Sjabloon decharge
Projectmanagement Thermometer
Bewijs dat je een competente projectmanager bent!
Communicatie in een project: brug tussen culturen
VERI-matrix
Prince 2 templates
De weg van de succesvolle projectmanager
Toelichting teamrollen

BUSINESS CASE

 

Versie: 0.0

Doc. nummer:

 

Datum: dd-mm-jj

Naam opdrachtgever

 

Voor akkoord:

 

Datum:

Naam opsteller

 

 

Projectcode

 

 

LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

De werkelijke cijfers en bedragen kunnen afwijken van deze schattingen.

 

De Business Case wordt opgesteld nog voor het project van start gaat, tijdens de Initiatieffase, door de opdrachtgever, zonodig ondersteund door anderen. In de Business Case worden verschillende oplossingsvarianten, zowel kwalitatief als kwantitatief, uitgewerkt en wordt een advies gegeven t.a.v. de oplossingsrichting. De Business Case bevat de redenen waarom een project opgestart dient te worden en vormt samen met de projectopdracht een solide basis voor het project. De Business Case kan gevoelige informatie bevatten denk daaraan bij de verdere verwerking en distributie van gegevens.

 

Achtergrond

 

 

 

Probleemstelling of ambitie

 

 

 

Beoogd doel

 

 

 

Toekomstige ontwikkelingen

 

 

 

Specifieke eisen aan de oplossing

 

 

 


Samenvatting van de oplossingsvarianten

 

 

Geef in de linker kolom onder “variant” de korte naam van de oplossingsvariant weer.

Verklaring:

-- zeer ongunstig

- ongunstig

0 neutraal

+ gunstig

++ zeer gunstig

 

Variant

Rechtvaardiging

Haalbaarheid

Tijdsafhankelijkheid

Kosten

Baten

Effect op organisatie

Veranderings

proces

Risico’s

Duur/moment

NCW

NULVARIANT

 

 

 

 

 

 

 

Variant 1

 

 

 

 

 

 

 

Variant 2

 

 

 

 

 

 

 

Etc…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies

 

 

 

Vervolgstappen

 

 

 


NADERE TOELICHTING VARIANTEN

 

NUL-variant

Beschrijf kort de huidige situatie.

 

 

 

RECHTVAARDIGING

Bij de rechtvaardiging van de NUL-variant worden de kosten afgezet tegen de baten.

Kosten

Onderzoekskosten

 

 

Ontwikkel- en implementatiekosten

 

 

Exploitatiekosten

 

 

 

Baten

 

 

 

 

HAALBAARHEID

Hoe haalbaar is niets doen?

Effect op de organisatie

 

 

 

Veranderingsproces

 

 

 

Risico’s van de NUL-variant

 

 

 

Risico

Beheersbaarheid

 

 

 

 

 

 

 

 

TIJDSAFHANKELIJKHEID

Duur en moment van het veranderingstraject

 

 

 

Netto Contante Waarde

 

 

 

Aannames

 

 

 

OPLOSSINGSVARIANT 1

Beschrijf kort de voorgestelde oplossing.

 

 

 

ZIE VERDER DE BIJ DE NULVARIANTEN WEERGEGEVEN TEKSTEN

 

 

OPLOSSINGSVARIANT 2

Beschrijf kort de voorgestelde oplossing.

 

 

 

ZIE VERDER DE BIJ DE NULVARIANTEN WEERGEGEVEN TEKSTEN

 

 

BIJLAGEN, nadere toelichting

 

 

 

download sjabloon businesscase

toelichting