Make your own free website on Tripod.com
Projectmanagement

Sjabloon projectplan

Home
Programmamanagement
Krachtenveldanalyse
Sjabloon communicatieplan
Projectmanagement: vak van de toekomst
Projectmanagement: middel en geen doel
Projecten kunnen nog veel beter
Sjabloon businesscase
Beheersplan kwaliteit
Risicomanagement, wat is er nieuw aan?
Sjabloon leerpuntenrapport
Beheersplan organisatie
Implementatieplan
Beheersplan informatie
Eerst zien dan geloven
Online cursus MS-Project
Beheersplan geld
Checklist beheersfactoren
Checklist fasen project
Eisen aan goed risicomanagement binnen projecten
Sjabloon workbreakdown structure
Wijzigingsvoorstel
Sjabloon projectplan
Beheersplan tijd
Valkuilen en misverstanden rondom PRINCE2
Sjabloon decharge
Projectmanagement Thermometer
Bewijs dat je een competente projectmanager bent!
Communicatie in een project: brug tussen culturen
VERI-matrix
Prince 2 templates
De weg van de succesvolle projectmanager
Toelichting teamrollen

Sjabloon projectplan

    PROJECTPLAN

Versie: 0.0

Doc. nummer:

 

Datum: dd-mm-jj

Naam opdrachtgever

 

Voor akkoord:

 

Datum:

Naam opsteller

Naam projectleider

 

Projectcode

 

 

Het projectplan wordt door de projectmanager in overleg met opdrachtgever, gebruikers, projectteam, beheerders/gebruikers etc. opgesteld. Je maakt een projectplan voor het gehele project echter de detailuitwerking maak je voor de eerstkomende fase.

 

Managementsamenvatting

In de managementsamenvatting van het projectplan worden de volgende onderdelen kort toegelicht:

-      achtergrond

-      projectdoelstelling

-      projectresultaat

-      afbakening en randvoorwaarden

-      fasering

-      beheersing (Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie)

-      risico’s

-      afhankelijkheden/interfaces.

-      beslismomenten (mijlpalenplanning).

 

 

Achtergrond (zie ook tekst bij de projectopdracht)

 

 

 

Projectdoel (zie ook tekst bij de projectopdracht)

 

 

 

Projectresultaat

 

 

 

Afbakening: Wat is het resultaat niet?

 

 

 

Randvoorwaarden

 

 

 

Aanpak/werkwijze

 

 

 

Fasering: activiteiten, en (tussen)resultaten/producten

 

 

Fasering / activiteiten

(Tussen)resultaten/producten:                                 

Start datum

 Eind datum

Fase 2:

DEFINITIEFASE

 

Minimaal:

-             projectplan, eventueel incl. een activiteitenplan, mijlpalenplan, capaciteitsplan en financieelplan

-             detailplan voor de ontwerpfase

en eventueel aangevuld met:

-             definitieve business case

-             bijgesteld programma van eisen

-             project start-up workshop of een kick-off

-             gedetailleerde productomschrijvingen

-             plannen zoals een stakeholderanalyse, risicoanalyse, auditplan etc.

 

 

Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn:

 

 

Fase 3:

ONTWERPFASE

 

Minimaal:

-             gedetailleerd ontwerp (bestek)

-             detailplan voor de voorbereidingsfase

en eventueel aangevuld met:

-             test- en implementatieplan

-             acceptatieprocedure

 

 

Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn:

 

 

Fase 4:

VOORBEREIDING

 

Minimaal:

-             beschikbare resources (mensen en middelen)

-             ingerichte projectomgeving

-             detailplan voor de realisatiefase

 

 

Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn:

 

 

Fase 5:

REALISATIEFASE

 

Minimaal:

-             gerealiseerde, goedgekeurde en overgedragen resultaten

-             opgeleide gebruikers

-             ingerichte beheersorganisatie

-             detailplan voor de nazorgfase

 

 

Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn:

 

 

Fase 6:

NAZORG

 

Minimaal:

-             resultaat (zonder teveel restpunten en “kinderziektes”)

-             decharge van het project

-             overgedragen projectarchief

-             goed ingewerkte gebruikers en beheerders

 

 

Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn:

 

 


 

Projectbeheersing: Tijd

Maken van de planning;

 

 

Beheersen; Projectbeheersing Tijd is te verdelen in globaal te verdelen in twee aspecten:

-      Wat ga je doen om het plan zo te laten verlopen als gepland en hoe controleer je dat?

-      Wat ga je bij een planning doen als het plan niet wordt gerealiseerd?

 

 

Projectbeheersing: Geld

Bepalen van de kosten, opstellen ramingen e.d.;

 

 

Beheersen; Projectbeheersing Geld is onder te verdelen in:

-      Wat ga je doen om het kostenplan zo te laten verlopen als gepland en hoe controleer je dat?

-      Wat ga je doen als niet conform het plan wordt gerealiseerd?

 

 

Projectbeheersing: Kwaliteit

Bepalen van de kwaliteit;

 

 

Beheersen: Projectbeheersing Kwaliteit is onder te verdelen in:

-      Wat ga je doen om het plan zo te laten verlopen als gepland?

-      Wat ga je doen als het plan niet wordt gerealiseerd?

 

 

Projectbeheersing: Informatie

Bepalen van de informatie;

 

Beheersen Projectbeheersing Informatie is onder te verdelen in:

-      Wat ga je doen om het plan zo te laten verlopen als gepland?

-      Wat ga je doen als het plan niet wordt gerealiseerd?

 

 

Projectbeheersing: Organisatie

Bepalen van de organisatie;

 

Rol

Wie

Verantwoordelijk-/bevoegdheden (zie sjabloon Organisatieplan)

Opdrachtgever

Naam

……………

Projectmanager

Naam

…………….

Projectbureau

Naam

……………..

Deelprojectleiders

Namen

……………..

 

 

Beheersen: Projectbeheersing Organisatie is onder te verdelen in:

-      Wat ga je doen om de organisatie zo te laten verlopen als gepland?

-      Wat ga je doen als de organisatie niet goed functioneert?

 

 

download sjabloon projectplan

toelichting